STATUT


Statut Stowarzyszenia
Czysta Nekla- Stowarzyszenie Ekologiczne (tekst jednolity)

Preambuła


„Czysta Nekla-Stowarzyszenie Ekologiczne” jest inicjatywą ludzi dobrej woli, zmierzających do podejmowania działań na rzecz ochrony i promocji środowiska naturalnego Gminy Nekla. Rozumiejąc człowieka jako nieodłączny element przyrody, która definiuje jego działania w wymiarze społeczno-kulturowym, zamierzamy dbać o zrównoważony rozwój naszego regionu poprzez inicjowanie działań o charakterze przyrodniczym, społecznym i kulturowym”.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1


Stowarzyszenie nosi nazwę: „Czysta Nekla- Stowarzyszenie Ekologiczne” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem- zarejestrowanym i zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach posiadającym osobowość prawną. Stowarzyszenie używa nazwy skróconej „Czysta Nekla”.

§ 2


Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą stowarzyszenia jest ul.Wilcza 7, 63-300 Nekielka Dla właściwej realizacji swych celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.


§ 3


Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, mającym charakter stowarzyszenia ekologicznego i edukacyjnego. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i zawierać umowy cywilno-prawne.


§ 4


Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.


§ 5


Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.


§ 6


Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 7


1. Celem Stowarzyszenia jest
a) Promowanie Gminy Nekla jako regionu wartościowego pod względem ekologicznym, dbającego o walory ekologicznie, z bogatym dziedzictwem środowiskowym i znaczącym potencjałem rekreacyjnym.
b) Podejmowanie inicjatyw związanych z promowaniem Gminy Nekla i regionu w kraju i za granicą, jako obszaru atrakcyjnego dla mieszkańców i gości pod względem bogactwa środowiskowego.
c) Ocenianie i artykułowanie potrzeb w zakresie stanu środowiska przyrodniczego w szczególności, ale także i społeczno-kulturalnego w Gminie Nekla.
d) Wyrażanie opinii w zakresie potrzeb środowiskowych, społecznych i kulturalnych obywateli wobec władz samorządowych i administracyjnych różnych szczebli.
e) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie wspieranie ruchu obywatelskiego i działań sektora organizacji pozarządowych, na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i wzmacniania więzi społecznych.
f) Rozwój społeczeństwa informacyjnego, popularyzacja nowych rozwiązań i narzędzi w działaniach na rzecz środowiska, w szczególności edukacji ku ochronie środowiska i edukacji kulturalnej.
g) Inicjowanie i organizowanie różnorodnych form życia kulturalnego i edukacyjnego na rzecz ochrony środowiska, ochrony zwierząt i roślin i dbałości o dobrostan zwierząt.
h) Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, w tym edukacja kulturalna i środowiskowa dzieci, młodzieży, dorosłych.
i) Propagowanie i kultywowanie historii, kultury, sztuki i obyczajów regionu ze szczególnym uwzględnieniem informacji o środowisku naturalnym.
j) Promocja i wspieranie lokalnej twórczości kulturalno-artystycznej opartej na lokalnym dziedzictwie historyczno-kulturowym zakorzenionym w otoczeniu naturalnym.
k) Inspirowanie i realizowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi społeczności lokalnej oraz integracja lokalnego środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służąca przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym.
l) Promocja i rozwój obszarów wiejskich.
m) Ochrona środowiska
n) Realizacja zasad ładu przestrzennego na obszarze Gminy Nekla i gmin sąsiadujących.
o) Działania na rzecz dobrostanu fauny i flory w gminie i poza nią, w tym podejmowanie działań i współpracy z podmiotami o podobnym profilu aktywności, ukierunkowanym na zapobieganie patologiom w zakresie relacji ludzi ze zwierzętami i środowiskiem naturalnym.


§ 8


Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) Organizowanie spotkań, konferencji, warsztatów i przedsięwzięć promujących zrównoważony rozwój, dbałość o środowisko naturalne i społeczno-kulturowe.
b) Działalność naukową, popularyzatorską, edukacyjną i wydawniczą w obszarze zjawisk związanych z ekologią oraz szeroko rozumianym społeczno- przyrodniczym otoczeniem miejsca życia mieszkańców Gminy Nekla.
c) Inicjowanie akcji i przedsięwzięć mających na celu dbałość o środowisko przyrodnicze Gminy Nekla.
d) Opiekę nad miejscami i obiektami związanymi z dziedzictwem przyrodniczym Gminy Nekla.
e) Inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do ochrony zabytków, przyrody, środowiska.
f) Gromadzenie pamiątek, materiałów, zabytków kultury materialnej.
g) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ludźmi wywodzącymi się z terenu Gminy Nekla oraz potomkami nekielskich olędrów, rozproszonych po całym świecie celem podejmowania i promowania działań na rzecz Gminy.
h) Tworzenie i prowadzenie zajęć warsztatowych, edukacyjnych i terapeutycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, inicjowanie zajęć ogólnorozwojowych i artystycznych wśród grup zagrożonych marginalizacją, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami, osób w podeszłym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejsko-miejskiego.
j) Pomoc społeczną umożliwiającą osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości. k)Inicjowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych.
l) Inicjowanie działalności wydawniczej.
ł) Prowadzenie serwisu internetowego.
m) Współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, sprzyjającą osiąganiu celów statutowych Stowarzyszenia.
n) Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9


1. Członkowie Czysta Nekla – Stowarzyszenie Ekologiczne dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.


§ 10


Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które wyraziły gotowość przystąpienia i zaakceptowały cele statutowe. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 11


1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię innego członka Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.


§ 12


1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający ma prawo do:
Brania udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
Po upływie roku, uzyskania decyzją Zarządu, statusu członka zwyczajnego z prawem głosu.


§ 13


1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
4. Członek honorowy ma prawo do: brania udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.
5. Członek honorowy ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.


§ 14


Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.


§ 15


1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brać czynny udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegać zapisów statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) opłacać składki,
d) sumiennie pełnić powierzone obowiązki.


§ 16


Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.


§ 17


Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 18


1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd (prezes, skarbnik, sekretarz)
c) Komisja Rewizyjna (przewodniczący i dwóch członków)
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
3. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


ROZDZIAŁ V
WALNE ZGROMADZENIA


§ 19


1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej, facebookowej lub poczty tradycyjnej.
4. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały na posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. Głosowanie jest jawne. W przypadku braku kworum przewodniczący zwołuje następne Walne Zebranie Członków po 15 minutach. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.


§ 20


1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD


§ 21


1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Liczebność Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
3. W skład Zarządu, poza Prezesem wybranym w odrębnym glosowaniu, wchodzi od 2 do 6 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu. Zarząd wybiera ze swego składu sekretarza i skarbnika.
4. W skład Zarządu mogą wchodzić wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jego członków.
7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym, w tym poprzez komunikację elektroniczną.


§ 22


Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
f) przyjmowanie i skreślanie członków,
g) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA


§ 23


1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie przynajmniej raz w roku, które zwołuje przewodniczący.
3. Do ważności obrad oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków komisji. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ten organ.


§ 24


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.


§ 25


Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia,
b) pozostawać w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem,
c) pozostawać w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi we wspólnym pożyciu,
d) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
e) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK I FUNDUSZE


§ 26


1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia lub w formie depozytu gotówki u skarbnika stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Na podstawie uchwały Zarządu darowizna może zostać nie przyjęta.

§ 27


Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


§ 28


Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.


§ 29


Stowarzyszenie nie może:
a) Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
b) Przekazywać majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
d) Kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 30


Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 31


Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Statut w powyższym brzmieniu uchwalono na Walnym Zebraniu w dniu 23 marca 2014 r.
w Nekielce.